Správy Dozornej rady

Správy Dozornej rady Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma