Správa o stave lesa – 2019

Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma (PS) obhospodaruje lesy, ktorých výmera je 261,68ha.

Z tejto výmery je zaradených do kategórie „H“ – hospodárske lesy 213,94ha, do kategórie„O“ – ochranné lesy 47,74ha. Lesy osobitného určenia sa v PS nenachádzajú.

Celková zásoba dreva v lesných porastoch je 54 485m3

Plánovaná ťažba za decénium (2019 – 2028) je 7733 m3

Väčšinu – 74% , t.j.6192 m3 ťažieb je plánovaných v rubných porastoch, ktorých vek je nad 90 rokov. Veľmi priaznivou okolnosťou, pri uskutočňovaní plánovanej ťažby, je schopnosť prirodzenej obnovy lesa. Z celkovej výmery 261,68ha je výmera lesných porastov so zastúpením dreviny BUK 231,74ha.

V roku 2019 bola ťažba dreva vykonaná v dielcoch 5004, 5005, 5014 a 5018.
Náhodná – kalamitná ťažba bola v celkovom objeme 130
m3 , výchovná ťažba – prebierky vo výške 5,40 m3 a obnovná ťažba vo výške 70,20 m3.. Z toho ťažba dreva spôsobená podkôrnym hmyzom bola vo výške 2,04 m3 a vetrom vo výške 127,76 m3.

V predchádzajúcich rokoch bolo z dôvodu kalamity vyťažené veľké množstvo smrekového dreva, z toho dôvodu už v súčasnosti sú spracované len jednotlivé sucháre. V ťažbe je potrebné v budúcnosti sa zamerať na lesné porasty so zastúpením buka, dostatočným prirodzeným zmladením (PZM) a tieto zavčasu obnovovať. Pokiaľ dôjde k prerasteniu PZM do mladiny, ťažbou materského porastu dôjde k väčšiemu poškodeniu mladého porastu. Pokiaľ sa podarí zavčasu porasty presvetliť a dorúbať nad PZM, bude to mať významný finančný prínos pre PS. Nebude potrebné vynakladať finančné prostriedky na nákup sadeníc a vykonávať umelú obnovu lesa.
Lesné porasty vzniknuté pod materským porastom sú nielen odolnejšie proti poveternostným vplyvom – sneh, mráz, vietor, ale sú aj minimálne poškodzované zverou a nie je potrebné ich ani vyžínať.

Priebežne vykonávam kontrolu stavu lesných porastov, a podľa pokynov vedenia PS a v rámci Programu starostlivosti o lesy (PSL) vykonávam vyznačovanie stromov na ťažbu.

V roku 2019 boli vydané súhlasy na ťažbu v dielcoch 5004, 5005, 5014 a 5018.

Podľa PSL sú plánované prerezávky v mladinách na ploche 24,86ha. Tejto činnosti treba v nasledovných rokoch venovať vyššiu pozornosť, nakoľko od stavu mladých porastov závisí aj štruktúra, a zdravotný stav Vašich budúcich lesov.


V Krh. Podhradí 1.10.2020
Vladimír Vlčák – OLH