Splnomocnenie VZ 11-11-2023

Splnomocnenie VZ 11-11-2023