Schôdza valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva – október 2022

Vážení občania,

výbor Pozemkového spoločenstva a pasienkárov v Gemerskej Polome oznamuje svojim členom – podielnikom, že v priebehu mesiaca október 2022 sa bude konať schôdza valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva.

Súčasťou programu valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva budú aj voľby do orgánov PS na nasledujúce 5 ročné volebné obdobie. Voliť sa bude 5 členný výbor PS a 3 členná dozorná rada PS.

Terajší výbor PS oznamuje podielnikom, ktorí majú záujem o prácu v orgánoch PS, aby sa prihlásili ústne alebo písomne na adresu PS, alebo niektorému členovi výboru , alebo dozornej rady PS.Potrebné je uviesť, či má podielnik záujem o prácu vo výbore PS, alebo v dozornej rade PS. Prihlásiť sa je možné aj na emailovú adresu PS urbar@urbarpoloma.sk.

Termín podania prihlášok je  do 25.8.2022 a to z dôvodu, aby sa mohli následne pripraviť kandidátky na valné zhromaždenie PS, ktoré sa pripravuje na 8.10.2022. Pozvánky na valné zhromaždenie PS spolu s programom budú podielnikom včas doručené.

Výbor pozemkového spoločenstva verí, že v členskej základni PS sa nájdu podielníci, ktorí budú mať záujem na ďalšom rozvoji Pozemkového spoločenstva v Gemerskej Polome.