POZVÁNKA – zhromaždenie Pozemkového spoločenstva 08.10.2022

Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma, ul. Hlavná 461, 049 22  Gemerská Poloma

IČO: 31947077                                                                                                   v Gem.Polome dňa 08.09.2022

P O Z V Á N K A

Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma podľa par. 14 ods.1 zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie zhromaždenia Pozemkového spoločenstva a pozýva všetkých svojich členov na toto zasadnutie, ktoré sa uskutoční

dňa 08.10.2022 (sobota) o 13.00 hod.

v sále Obecného úradu v Gemerskej Polome, Námestie SNP 211/8

Program zasadnutia zhromaždenia :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a skrutátorov
 3. Voľby do orgánov pozemkového spoločenstva (výbor, dozorná rada)
 4. Výročná správa o činnosti a hospodárení PS Gemerská Poloma za roky 2019,2020,2021
 5. Ročná účtovná závierka 2019, 2020. 2021
 6. Správa OLH
 7. Správa o činnosti dozornej rady za roky 2019-2021
 8. Hospodársky zámer na rok 2022
 9. Správa mandátovej komisie
 10. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov pozemkového spoločenstva
 11. Diskusia
 12. Uznesenie
 13. Ukončenie zasadnutia zhromaždenia

Prezentácia všetkých účastníkov zhromaždenia je od 12.00 hod. – do 13.00 hod.

     V prípade, že pri prezentácií sa zistí, že zhromaždenie nebude uznášania schopné sa zhromaždenie preruší na dobu 15 minút. Po ukončení doby prerušenia, výbor pozemkového spoločenstva vyhlási mimoriadne zasadnutie zhromaždenia pozemkového spoločenstva v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 97/2013 Z.z o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,  s tým istým programom, ktorý je uvedený v pozvánke. 

     V prípade, že sa zhromaždenia nemôžete z vážnych dôvodov zúčastniť, zašlite nám prosím splnomocnenie, ktorým môžete splnomocniť  svojho zástupcu na výkon všetkých práv člena pozemkového spoločenstva vrátane hlasovania, podávania návrhov a pripomienok.

 

                                                                                                                 _____________________

             Ondrej Očkaik

predseda  pozemkového  spoločenstva