POZVÁNKA – zhromaždenie Pozemkového spoločenstva 23.09.2023

Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma, ul. Hlavná 461, 049 22  Gemerská Poloma

IČO: 31947077

v Gem.Polome dňa 21.08.2023

P O Z V Á N K A

Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma podľa § 14 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie zhromaždenia Pozemkového spoločenstva a pozýva všetkých svojich členov na toto zasadnutie, ktoré sa uskutoční

dňa 23.09.2023 (sobota) o 13.00 hod.

v sále Obecného úradu v Gemerskej Polome, Námestie SNP 211/8

Program zasadnutia zhromaždenia :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a skrutátorov
 3. Výročná správa o činnosti a hospodárení PS Gemerská Poloma za rok 2022
 4. Ročná účtovná závierka 2022
 5. Správa OLH
 6. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2022
 7. Hospodársky zámer na rok 2023
 8. Návrh a schválenie odmeny pre členov výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva
 9. Diskusia
 10. Uznesenie
 11. Ukončenie zasadnutia zhromaždenia

Prezentácia všetkých účastníkov zhromaždenia je od 12.00 hod. – do 13.00 hod.

      V prípade, že sa pri prezentácií zistí, že zhromaždenie nebude uznášaniaschopné zhromaždenie sa preruší na dobu 15 minút. Po ukončení doby prerušenia výbor pozemkového spoločenstva vyhlási mimoriadne zasadnutie zhromaždenia pozemkového spoločenstva v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, s tým istým programom, ktorý je uvedený v pozvánke.

     V prípade, že sa zhromaždenia nemôžete z vážnych dôvodov zúčastniť, zašlite nám, prosím, splnomocnenie, ktorým môžete splnomocniť svojho zástupcu na výkon všetkých práv člena pozemkového spoločenstva vrátane hlasovania, podávania návrhov a pripomienok.

 

             Ondrej Očkaik

predseda  pozemkového  spoločenstva