POZVÁNKA – zhromaždenie Pozemkového spoločenstva 11.11.2023

Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma, ul. Hlavná 461, 049 22  Gemerská Poloma

IČO: 31947077

v Gem. Polome dňa 06.10.2023

P O Z V Á N K A

Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma podľa § 14 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie zhromaždenia Pozemkového spoločenstva a pozýva všetkých svojich členov na toto zasadnutie, ktoré sa uskutoční

 

dňa 11.11.2023 (sobota) o 13.00 hod.

 

v sále Obecného úradu v Gemerskej Polome, Námestie SNP 211/8

Program zasadnutia zhromaždenia :

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej, volebnej, mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a skrutátorov
  3. Voľby do orgánov pozemkového spoločenstva(dozornej rady a náhradníkov do výboru a dozornej rady )
  4. Návrh zásad odmeňovania členov výboru pozemkového spoločenstva a dozornej rady
  5. Diskusia
  6. Uznesenie
  7. Ukončenie zasadnutia zhromaždenia

Prezentácia všetkých účastníkov zhromaždenia je od 12.00 hod. – do 13.00 hod.

Po ukončení zasadnutia sa budú členom PS vyplácať podiely zo zisku za rok 2022 podľa uznesenia prijatého zasadnutím zhromaždenia pozemkového spoločenstva 23.09.2023. Žiadame zároveň členov, ktorí chcú, aby im boli podiely zaslané na účet, aby tento nahlásili na mail, uvedený na tejto pozvánke.

V prípade, že sa pri prezentácií zistí, že zhromaždenie nebude uznášaniaschopné zhromaždenie sa preruší na dobu 15 minút. Po ukončení doby prerušenia výbor pozemkového spoločenstva vyhlási mimoriadne zasadnutie zhromaždenia pozemkového spoločenstva v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, s tým istým programom, ktorý je uvedený v pozvánke.

V prípade, že sa zhromaždenia nemôžete z vážnych dôvodov zúčastniť, zašlite nám, prosím, splnomocnenie, ktorým môžete splnomocniť svojho zástupcu na výkon všetkých práv člena pozemkového spoločenstva vrátane hlasovania, podávania návrhov a pripomienok.

v. r. Ondrej Očkaik

predseda  pozemkového  spoločenstva